Algemene voorwaarden tankpas

Visual

1. Toepasselijkheid voorwaarden
De betrekkingen tussen Berkman Energie Service B.V. (“Berkman”) en de (aspirant)kaarthouder (=Aanvrager) van de tankkredietkaart (“Tankpas”) zijn onderworpen:

1.1. In het algemeen:
Aan de NOVE Algemene Leveringsen Betalingsvoorwaarden, op 25 september 2008 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 40348374, dan wel de meest recente versie van deze voorwaarden. In deze NOVE-voorwaarden wordt kaarthouder als Koper aangeduid en Berkman als Verkoper. Deze voorwaarden liggen ter inzage en zijn verkrijgbaar bij Berkman. Deze NOVE-voorwaarden zijn ook te raadplegen op de website www.nove.nl.

1.2. In het bijzonder:
Aan de onderstaande algemene voorwaarden, welke van toepassing zijn op elk gebruik van en elke transactie door middel van de Tankpas.

1.3. Op ieder gebruik van een Tankpas zijn van toepassing deze Algemene Tankpas Voorwaarden alsmede de NOVE Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden. Bij strijdigheid tussen deze Algemene Tankpas voorwaarden en de NOVE Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden, prevaleren deze Algemene Tankpas voorwaarden voor wat betreft het tegenstrijdige gedeelte. Bepalingen die afwijken van deze Algemene Tankpas voorwaarden of de NOVE Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden, zijn slechts geldig indien en voor zover zij uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen tussen kaarthouder en Berkman.

2. Aanvragen Tankpas en wijzigingen
2.1. De Tankpas dient te worden aangevraagd door middel van een door Berkman verstrekt aanvraagformulier, voor bedrijven voorzien van een kopie legitimatiebewijs van een tekenbevoegde volgens Kamer van Koophandel,  plus kopie bankafschrift niet ouder dan één maand (een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel zal door Berkman worden opgevraagd, de kosten hiervan zullen aan de kaarthouder worden doorberekend); en voor particulieren voorzien van een kopie van het geldige identiteitsbewijs (rijbewijs/paspoort) van de kaarthouder en een kopie van de geldige bankpas van de kaarthouder waarop het rekeningnummer staat vermeld t.b.v. automatische incasso.

2.2. Berkman behoudt zich het recht voor een aanvraag af te wijzen. Berkman kan voor de beoordeling/acceptatie van de aanvraag inlichtingen inwinnen over de kredietwaardigheid van de aspirant-kaarthouder o.a. bij het bureau Krediet Registratie te Tiel of anderen.

2.3. Bij de verstrekking van één of meer Tankpas(sen) is de (aspirant)kaarthouder administratiekosten verschuldigd. De hoogte van deze administratiekosten  staat vermeld op het aanvraagformulier.

2.4. Genoemde administratiekosten worden tevens berekend ingeval een nieuwe Tankpas wordt verstrekt na melding van diefstal, verlies of vermissing of onbruikbaarheid van een Tankpas.

2.5. Wijzigingen van de op het aanvraagformulier ingevulde gegevens zal de kaarthouder onmiddellijk aan Berkman doorgeven en schriftelijk bevestigen.

3. Verstrekking Tankpas
Bij acceptatie van de aanvraag stelt Berkman een Tankpas aan de kaarthouder ter beschikking. Tevens krijgt iedere kaarthouder de door hemzelf gekozen PIN-code (Persoonlijk Identificatie Nummer) toegekend. De door de kaarthouder gekozen PINcode zal door Berkman niet aan derden bekend worden gemaakt.

4. Eigendom
De Tankpas blijft eigendom van Berkman en dient onverwijld te worden geretourneerd wanneer Berkman hierom verzoekt. De Tankpas is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

5. Gebruik van de Tankpas
5.1. Kaarthouder zal de Tankpas uitsluitend gebruiken voor de aanschaf van motorbrandstoffen welke bestemd zijn voor het voertuig(en) zoals vermeld op het aanvraagformulier. In ieder geval zal kaarthouder de getankte motorbrandstoffen niet (doen) verhandelen of op andere wijze aan derden ter beschikking stellen.

5.2. Kaarthouder is verantwoordelijk voor het juiste gebruik van de Tankpas. De maximale besteding aan andere producten dan motorbrandstoffen bedraagt € 90,00 per kaarthouder per incassoperiode, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De kaarthouder zal de Tankpas met de grootst mogelijke zorg bewaren. Hij zal de Tankpas niet op enigerlei wijze (doen) namaken of wijzigen.

5.3. De Tankpas is voorzien van een magneetstrip, waardoor hij elektronisch kan worden verwerkt op de Berkman-stations die zijn voorzien van automatische kaartleesapparatuur.

5.4. De kaarthouder dient zich daarbij te identificeren door middel van het intoetsen van de PIN-code. De administratie van het station levert volledig bewijs tussen partijen op.

5.5. Zodra alle voor het verrichten van een betaling met de Tankpas voorgeschreven handelingen zijn verricht, is de levering en betalingsopdracht tot stand gekomen en is intrekking ervan niet meer mogelijk.

5.6. De Tankpas kan door de kaartleesapparatuur en/of personeel van Berkman worden geweigerd en kan worden ingenomen o.a. indien het gebruik van de Tankpas door Berkman ongeldig is verklaard, de maximale bestedingslimiet is bereikt, indien een foutieve pincode wordt gebruikt of indien er vermoeden bestaat van misbruik.

6. Betaling / Afschrijving
6.1. De door de kaarthouder verschuldigde bedragen worden op basis van de machtiging vermeld op het aanvraagformulier van de door de kaarthouder opgegeven bankrekening automatisch afgeschreven. Deze rekening dient dus geschikt te zijn voor automatische incasso. De kaarthouder draagt er zorg voor dat hij met de Tankpas geen aankopen doet voor hogere bedragen dan zijn banksaldo toelaat. Indien door onvoldoende saldo niet automatisch kan worden geïncasseerd kan Berkman de kaart(en) blokkeren voor verder gebruik. Herincasso zal binnen 10 dagen plaatsvinden, waarbij het verschuldigde bedrag verhoogd kan worden met de kosten voor herincasso alsmede de rente. Indien incasso van de verschuldigde bedragen onmogelijk blijft, zal Berkman dit schriftelijk mededelen aan kaarthouder en kaarthouder verzoeken het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de herincassokosten, op de aan te geven wijze te voldoen.

6.2. Indien de kaarthouder niet akkoord gaat met de automatische afschrijving van een bedrag, kan hij/zij binnen bepaalde tijd na de afschrijfdatum aan de bank opdracht geven tot terugboeking. De reden tot terugboeking dient onmiddellijk aan Berkman te worden meegedeeld. Indien de kaarthouder ten onrechte van het recht van terugboeking (bijvoorbeeld wanneer aan de voorwaarden van artikel 5.5. wordt voldaan) blijkt gebruik te hebben gemaakt, zal Berkman het onterecht teruggeboekte bedrag wederom ter incasso aanbieden, eventueel vermeerderd met de kosten voor herincasso. Betwisting door de kaarthouder van (een deel van) de factuur, laat betaling van niet betwiste bedragen onverlet. De door de kaartlezer (s) vastgelegde gegevens leveren volledig bewijs op ten aanzien van de met de desbetreffende Tankpas gedane transacties, behoudens door de kaarthouder te leveren tegenbewijs.

6.3. Berkman is te allen tijde niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van onjuiste boekingen.

6.4. Berkman heeft het recht om vanaf het eerste tijdstip dat automatische incasso niet mogelijk blijkt als bedoeld onder 6.1 dan wel vanaf het moment van terugboeking als bedoeld onder 6.2, de kaarthouder rente in rekening te brengen over het verschuldigde bedrag, op basis van een zeker rentepercentage per maand, vast te stellen met inachtneming van de krachtens de Wet op het Consumentenkrediet geldende maxima.

6.5. Indien de kaarthouder in gebreke blijft het door hem verschuldigde bedrag te voldoen, zal Berkman haar vordering ter incasso uit handen geven. Bij buitengerechtelijke invordering is kaarthouder, naast de hoofdsom en vertragingsrente, incassokosten verschuldigd tot een bedrag van 15% van de hoofdsom met een minimum van € 150,00. Bij buitengerechtelijke invordering, faillissementsaanvragen daaronder begrepen, blijft de kaarthouder mede vertragingsrente en de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.

6.6. Berkman is, tot het moment dat de kaarthouder al zijn betalingsverplichtingen jegens haar integraal is nagekomen c.q. ter zake voldoende zekerheid heeft gesteld, jegens een ieder gerechtigd om voor rekening en risico van de kaarthouder zaken (daaronder begrepen het voertuig waarin brandstof is getankt), documenten en gelden terug te houden. Al deze zaken, documenten en gelden die Berkman uit welke hoofde dan ook onder zich heeft of zal krijgen, strekken haar tot onderpand van alle vorderingen die zij ten laste van de kaarthouder heeft of zal krijgen.

7. Aansprakelijkheid, verlies, diefstal
7.1. Kaarthouder is aansprakelijk voor alle schade voortvloeiend uit onjuist of onoordeelkundig gebruik van de Tankpas en apparatuur.

7.2. Kaarthouder is aansprakelijk voor alle aankopen die met gebruikmaking van zijn Tankpas en/of eventuele extra kaarten op zijn rekeningnummer worden gedaan, waaronder begrepen de aankopen door een onbevoegde derde. Bij verlies of diefstal of wetenschap van skimming of andersoortig misbruik van de Tankpas dient hiervan door de kaarthouder onmiddellijk op de eerste werkdag (tijdens kantooruren; 8.30 – 17.00 uur) mondeling melding te worden gemaakt, gevolgd door een schriftelijke bevestiging aan Berkman Energie Service B.V., Postbus 14, 2990 AA Barendrecht, per aangetekende brief binnen 3 dagen na de mondelinge mededeling, onder vermelding van het kaartnummer en de omstandigheden waaronder de Tankpas werd gestolen, verloren of vermist. Indien voormelde schriftelijke bevestiging volgt, geldt als meldingsdatum de dag van de telefonische melding. Zodra de mondelinge/telefonische melding door Berkman is ontvangen wordt het desbetreffende kaartnummer geblokkeerd en is de kaarthouder niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van de Tankpas door derden vanaf 24 uur na melding van diefstal, verlies of vermissing.

7.3. De kaarthouder is tot het tijdstip van melding, als genoemd onder 7.2, volledig aansprakelijk voor de nadelige gevolgen van verlies of diefstal of misbruik.

7.4. Bij verlies of diefstal kan Berkman na overlegging van een kopie van de schriftelijke aangifte van verlies of diefstal bij de politie aan de kaarthouder een nieuwe Tankpas ter beschikking stellen. Een teruggevonden Tankpas moet aan Berkman worden geretourneerd en mag niet door de kaarthouder worden vernietigd.

7.5. Berkman is niet aansprakelijk voor het eventueel niet-functioneren van de kaartlezer, of voor niet-functioneren van de Tankpas zelf of van enige toepassingsmogelijkheden daarvan. Bij niet functioneren van de kaartlezer en/of de Tankpas, dient de houder van de tankpas contant of met een ander betaalmiddel te betalen aan de kassa of via de betaalautomaat van het desbetreffende tankstation.

7.6. In geval van grove schuld van de zijde van Berkman, is de schadevergoedingsplicht van Berkman beperkt tot ten hoogste het verschil tussen het bedrag dat aan de kaarthouder gefactureerd zou zijn indien de kaartlezer en/of de Tankpas wel had gefunctioneerd en het bedrag dat de kaarthouder heeft moeten betalen nu de kaartlezer en/of de Tankpas niet functioneerde(n).

8. Beëindiging
8.1. Berkman is te allen tijde gerechtigd de overeenkomst met de kaarthouder met onmiddellijke ingang en zonder mededeling vooraf op te zeggen en de Tankpas in te trekken of te blokkeren.

8.2. Berkman is te allen tijde gerechtigd in alle gevallen waarin door de kaarthouder in strijd met deze Algemene Tankpas Voorwaarden wordt gehandeld, dan wel in geval van faillissement of surséance van betaling van de kaarthouder (een aanvraag of verzoek daaronder begrepen), de kaarthouder het recht op gebruik van de Tankpas met onmiddellijke ingang te ontzeggen. Beëindiging door de kaarthouder is te allen tijde mogelijk mits de opzegging schriftelijk geschiedt aan Berkman.

8.3. Bij beëindiging van het recht op gebruik van de Tankpas dient de kaarthouder aan zijn (betalings-) verplichtingen te hebben voldaan en de Tankpas te retourneren.

8.4. Berkman is te allen tijde gerechtigd het Tankpas systeem te beëindigen.

8.5. De kaarthouder kan aan de beëindiging en de gevolgen daarvan geen aanspraken jegens Berkman ontlenen.

9. Slotbepalingen / Wijzigingen
9.1. Berkman is gerechtigd de inhoud van deze algemene voorwaarden te wijzigen met ingang van een door haar te bepalen tijdstip via een schriftelijke kennisgeving aan de kaarthouder of door middel van een schriftelijke mededeling direct in de nabijheid van de betaalapparatuur waarbij de gewijzigde voorwaarden aan kaarthouder ter beschikking kunnen worden gesteld. De kaarthouder wordt geacht akkoord te zijn gegaan indien hij de kennisgeving en/of mededeling had kunnen vernemen dan wel na ontvangst van bedoelde kennisgeving van de Tankpas gebruik blijft maken.

10. Geschillen / Toepasselijk recht
10.1. Alle rechtsbetrekkingen tussen Berkman en de kaarthouder zijn uitsluitend onderworpen aan het Nederlandse recht.

10.2. Alle geschillen die tussen Berkman en de kaarthouder mochten ontstaan en die behoren tot de competentie van een Arrondissementsrechtbank, worden in eerste instantie bij uitsluiting berecht door de (President van de) Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, tenzij Berkman er om haar moverende redenen en uitsluitend ter hare keuze de voorkeur aan geeft de zaak aanhangig te maken bij de Arrondissementsrechtbank van de woon- of vestigingsplaats van de kaarthouder.