Algemene voorwaarden Laadpas

Visual

Laadpas Voorwaarden

Versie oktober 2023

1. Algemeen
1.1 Deze Laadpas Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten
aangeboden en geleverd door Berkman Energie Service B.V. (hierna: ‘Berkman’).
1.2 De verwijzing naar ‘Berkman’ in deze Laadpas Voorwaarden zal worden geïnterpreteerd als een
verwijzing naar Berkman Energie Service B.V. en/of al haar zakelijke partners die gemachtigd
zijn om delen van de Service namens Berkman te exploiteren (inclusief, maar niet beperkt tot,
leveranciers van factureringsdiensten en klantenserviceproviders).
1.3 De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de Klant worden hierbij
nadrukkelijk van de hand gewezen.
1.4 Definities:
Laadpas Voorwaarden: deze Laadpas Voorwaarden, met inbegrip van eventuele bijlagen.
Consument: de Klant, zijnde een natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een
beroep of bedrijf.
Eindgebruiker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt van de Service van
Berkman.
Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Berkman een rechtsverhouding aangaat.
Een Klant is tevens Eindgebruiker indien hij zelf gebruik maakt van de Service.
Laadpas: een drager van het door Berkman verstrekte unieke identificatienummer welke
toegang biedt tot gebruik van één of meerdere laadpalen, zoals een Laadpas.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Berkman en de Klant met betrekking tot de Service
van Berkman, waarvan de Laadpas Voorwaarden onlosmakelijk deel uitmaken.
Berkman laadapp: de app of een website waarop de klant met behulp van zijn inloggegevens
kan inloggen om bijvoorbeeld zijn gebruiksgegevens te beheren en zijn verbruik te zien,
toegankelijk via de Berkman laadapp.
2. Acceptatie
2.1 Doordat de Klant zich geregistreerd voor of de Eindgebruiker gebruik maakt van de Service of
een deel daarvan, accepteren zij deze Algemene Voorwaarden. Registratie zonder
uitdrukkelijke aanvaarding van de Algemene Voorwaarden is niet mogelijk. De Klant ziet erop
toe dat de Eindgebruiker kennis neemt van deze Algemene Voorwaarden. Berkman is niet
aansprakelijk voor schade die ontstaat door het niet of niet voldoende kennis nemen van de
Algemene Voorwaarden door de Klant of Eindgebruiker.
3. Prijzen
3.1 Alle toepasselijke initiële prijzen van de oplaaddienst zijn inclusief btw en worden op het
laadstation vermeld of in de Berkman laadapp voor de start van het oplaadproces. De initiële
prijzen kunnen worden weergegeven als vergoeding per kWh, vergoedingen per tijd dat een
elektrisch voertuig bij het laadstation wordt geparkeerd, starttarieven voor laadsessies en
andere aangegeven initiële kosten. De Klant erkent dat de uiteindelijke prijs van de oplaaddienst
strikt afhankelijk is van uw gebruik, bijvoorbeeld van de oplaadtijd, kWh-waarde van verbruikte
energie, en daarom niet altijd automatisch wordt meegedeeld voor de start van het laadproces.
4. Verplichtingen
4.1 Het is de verantwoordelijkheid van de Eindgebruiker om ervoor te zorgen dat I) het opladen
begint en correct wordt voltooid; en II) het oplaadstation geschikt is voor het op te laden voertuig.
Bovendien mag de Eindgebruiker geen laadstations gebruiken die een foutmelding of zichtbare
defecten of schade vertonen.
4.2 Het is de verantwoordelijkheid van de Klant dat de bankrekening op basis van machtiging, zoals
vermeld op het aanvraagformulier en gekoppeld aan uw laadpas, voldoende saldo heeft en niet
geblokkeerd is. Indien afschrijving niet mogelijk is, heeft Berkman het recht om op andere wijze
betaling van de Klant te verlangen. Aangezien het de verantwoordelijkheid is van de Klant om
ervoor te zorgen dat e betaalgegevens in het Berkman account up-to-date en geldig zijn op het
moment dat de Eindgebruiker probeert een laadproces via het laadstation af te nemen, kan het
niet nakomen hiervan ertoe leiden dat Berkman het account in de Berkman laadapp afsluit en
de laadpas blokkeert.
4.3 Bij registratie dient de Klant een e-mailadres en een zelfgekozen wachtwoord op te geven om
in te loggen op het Berkman-account. De Klant dient het wachtwoord zorgvuldig te beveiligen
tegen misbruik door anderen en Berkman onverwijld op de hoogte te stellen van eventueel
misbruik. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het veilig bewaren van het wachtwoord, voor het
niet opschrijven van het wachtwoord zodat derden kunnen begrijpen waarvoor het gebruikt
wordt, en voor het niet op andere manier gebruiken van het wachtwoord waardoor anderen
toegang kunnen krijgen tot de informatie.
4.4 De Klant is verantwoordelijk voor het naleven van de specifieke parkeerbeperkingen en parkeervoorschriften bij het laadstation (zoals bijvoorbeeld de schriftelijke instructies bij het laadstation
of de instructies van het personeel van de exploitanten van het laadstation).
5. Oplaadstations
5.1 De Eindgebruiker kan een laadproces starten bij de laadstations die beschikbaar zijn via de
Service door gebruik te maken van de Berkman laadapp of de laadpas. Indien beschikbaar kan
de Eindgebruiker een laadproces starten door een QR-code te scannen die beschikbaar is bij
het laadstation. Het laadstation wordt dan geactiveerd, op voorwaarde dat het functioneel is. De
beschikbaarheid van de oplaadstations is aan verandering onderhevig.
5.2 Aangezien Berkman gebruik maakt van diverse laadstation exploitanten die verantwoordelijk
zijn voor I) het waarborgen van de werking en het onderhoud van hun laadstations; en II) het
verstrekken van juiste informatie met betrekking tot hun laadstations, kan Berkman de
functionaliteit of beschikbaarheid van de laadstations of de juistheid van dergelijke informatie
niet garanderen. Berkman zal echter de nodige zorgvuldigheid in acht nemen bij het
samenstellen en tonen van de relevante informatie aan de gebruikers in de Service.
5.3 De betaalfunctie van de Berkman laadapp, alsmede de laadpas werkt bij alle aangesloten laadstations zoals vermeld in de Berkman laadapp.
5.4 Verder moeten I) het elektrische voertuig dat aan een laadstation wordt opgeladen; en II) de
door de Eindgebruiker te verstrekken hulpmiddelen (waaronder, bij wijze van voorbeeld,
eventuele stroomconverters, adapters of kabels), geschikt zijn voor hun doel, compatibel zijn
voor de verbinding met het laadstation en op de relevante tijdstippen voldoen aan alle
toepasselijke wettelijke bepalingen. Berkman is niet aansprakelijk in het geval het defect of de
schade is veroorzaakt door een defect aan het elektrische voertuig en/of de gebruikte
gereedschappen.
6. Betaling en vervaldatum
6.1 Betaling van verschuldigde bedragen worden automatisch afgeschreven op basis van de
machtiging (vermeld op het aanvraagformulier) van de door de Klant opgegeven bankrekening.
Deze bankrekening dient dus geschikt te zijn voor automatische incasso.
De Klant draagt zorg dat de bankrekening voldoende saldo heeft voor een laadsessie. Indien
door onvoldoende saldo niet automatisch geïncasseerd kan worden, kan Berkman het account
in de Berkman laadapp en/of de kaart(en) blokkeren voor verdere gebruik. Herincasso zal
binnen 10 dagen plaatsvinden. Indien incasso van verschuldigde bedrag(en) onmogelijk blijft,
zal Berkman de incasso uithanden geven en de daarvoor gemaakte kosten worden eveneens
bij de Klant in rekening gebracht.
6.2 De facturering van de laadprocessen die binnen een week geactiveerd zijn, vindt plaats in de
volgende week. Het gefactureerde bedrag is onmiddellijk opeisbaar.
6.3 Berkman stuurt facturen of kwitanties uitsluitend elektronisch naar de Klant toe. Het door de
Klant opgegeven e-mailadres vermeld op het aanvraagformulier wordt gehanteerd.
6.4 Door in te loggen in de Berkman laadapp kan de Klant informatie opvragen over facturen uit het
verleden en over het openstaande saldo van de huidige week dat nog niet is gefactureerd.
6.5 Indien de Klant een klacht wenst in te dienen, dient dit binnen één (1) jaar na de betreffende
aankooptransactie aan Berkman kenbaar te worden gemaakt. Klachten met betrekking tot het
ten onrechte in rekening brengen van kosten worden door Berkman in behandeling genomen
en vastgesteld. Indien een klacht wordt geaccepteerd, zal Berkman het bedrag onverwijld aan
de Klant vergoeden. Indien een klacht wordt afgewezen, zal Berkman de Klant informeren over
de uitkomst van het onderzoek naar de klacht en het standpunt van Berkman motiveren.
7. Aansprakelijkheid voor onbevoegd gebruik van de Berkman laadapp/laadpas
7.1 De Klant is verplicht Berkman onmiddellijk op de hoogte te stellen indien de Klant van mening
bent dat het account in de Berkman laadapp of laadpas door een onbevoegd persoon of op
onbevoegde wijze is gebruikt.
7.2 In geval van verlies, diefstal, beschadiging of onrechtmatig gebruik van de laadpas of de mobiele
telefoon met daarop de door Berkman laadapp, dient de Eindgebruiker Berkman hiervan
onmiddellijk in kennis te stellen via telefoonnummer 0180 643 643 of via
klantenservice@berkman.nl. Berkman zal vervolgens – zo spoedig mogelijk – het account en
de laadpas blokkeren. Tot het moment van blokkering is de Klant volledig aansprakelijk voor
eventuele schade die voortvloeit uit verlies, diefstal, onbevoegd gebruik of misbruik van de
Berkman laadapp en/of laadpas. Alle transacties die met de Berkman laadapp en/of betreffende
laadpas zijn gedaan voordat het account en/of de laadpas is geblokkeerd komen voor rekening
van de Klant.
7.3 Berkman zal na ontvangst van de melding van verlies of diefstal de laadpas blokkeren en een
dergelijke geblokkeerde laadpas kan niet opnieuw worden geactiveerd. Wel kan de Klant bij
Berkman een bestelling plaatsen voor een nieuwe laadpas, volgend de dan geldende
voorwaarden.
8. Aansprakelijkheid
8.1 Berkman is niet verantwoordelijk voor, en dus niet aansprakelijk voor:
▪ De continue beschikbaarheid en operabiliteit van I) de openbare elektriciteits-, interneten communicatie-infrastructuur die nodig is om het laadproces uit te voeren, tenzij
Berkman de niet beschikbaarheid of onbruikbaarheid van de infrastructuur door een fout
heeft veroorzaakt; en II) de laadstations;
▪ De opschorting van de Service om redenen die uiteindelijk onjuist blijken te zijn, maar
Berkman ten tijde van de opschorting reden had om aan te nemen dat er gronden voor
opschorting waren; en/of;
8.2 Berkman is jegens de Klant en Eindgebruiker niet aansprakelijk voor enige indirecte schade of
verlies, zoals gederfde inkomsten of schade aan de relatie tussen de Klant, de Eindgebruiker
en derden, behalve indien de schade of het verlies is veroorzaakt door nalatigheid, grove schuld
of opzet van Berkman, en nooit meer dan waar recht op bestaat op grond van dwingend recht.
8.3 Dit artikel 8 beschrijft de volledige aansprakelijkheid van Berkman. Enige uitzondering hierop
zijn dwingendrechtelijke bepalingen die van toepassing zijn op de aansprakelijkheid van
Berkman voor gebreken (voor zover deze niet in onderling overleg kunnen worden uitgesloten).
9. Overmacht
9.1 Berkman is niet aansprakelijk voor enige vertraging of niet-nakoming van haar verplichtingen
indien deze vertraging of niet-nakoming te wijten is aan overheidsoptreden, wetswijziging,
oorlog, sabotage, niet of vertraagde levering, onrechtmatigheden in de elektriciteitsvoorziening,
telefoonverbindingen of andere verkeers- en communicatieverbindingen en transport,
stakingen, boycot, of andere soortgelijke omstandigheden buiten de redelijke controle van
Berkman (om twijfel te voorkomen, zaken die slechts binnen de redelijke controle van Berkman’s
onderaannemers vallen worden niet geacht binnen Berkman’s redelijke controle te vallen). Het
voorgaande is eveneens van toepassing indien Berkman het onderwerp is van een staking,
boycot en/of blokkade.
10. Beëindiging
10.1 De Klant kan het account beëindigen als hij/zij niet langer gebruik wenst te maken van de
Service. Het opzegtermijn is één (1) maand. Na beëindiging bestaat geen toegang meer tot de
Service. Berkman kan de registratie beëindigen of de toegang tot bepaalde onderdelen van de
Service beperken indien Berkman redelijkerwijs van mening is dat deze Algemene Voorwaarden
zijn overtreden.
10.2 De hierboven genoemde beëindiging heeft geen invloed op de bestaande rechtsgevolgen met
betrekking tot de in rekening gebrachte processen die hebben plaatsgevonden.
11. Wijziging in de Algemene Voorwaarden
11.1 Indien Berkman voornemens is de Algemene Voorwaarden te wijzigen, zal Berkman de Klant
uiterlijk twee (2) maanden voor de geplande ingangsdatum van die wijziging(en) in tekstvorm
informeren over de wijziging(en). De Klant kan instemmen met de wijziging(en) of deze afwijzen
door voor de ingangsdatum de afkeuring uit te spreken. Indien de Klant niet vóór de
ingangsdatum de afkeuring kenbaar maakt, gaat Berkman uit van de instemming en treden de
wijziging(en) in werking.
11.2 Indien Berkman de Klant geen mogelijkheid heeft geboden om de voorgenomen wijzigingen van
deze Algemene Voorwaarden af te wijzen, zullen dergelijke wijzigingen zonder instemming niet
jegens de Klant van kracht worden.
12. Verkoop en aankoop van de laadpas
12.1 Berkman kan het bestellen van een laadpas via de Service aanbieden. De prijs voor de laadpas,
de betalingsformaliteiten en de geschatte levertijd zullen tijdens het bestelproces aan de Klant
worden getoond.
12.2 De bestelling is een aanbod aan Berkman tot aankoop van de laadpas. Eventuele bevestiging
van de bestelling door Berkman is slechts een bevestiging en houdt geen aanvaarding in.
Acceptatie van de bestelling, en de totstandkoming van de overeenkomst voor de koop en
verkoop van de bestelde laadpas, wordt geacht plaats te vinden op het moment dat Berkman
de bestelde laadpas verzendt en de afnemer hierover informeert.
13. Gegevensbescherming
13.1 Berkman of in opdracht werkende dienstverleners verzamelen, verwerken en gebruiken
gegevens over de Klant voor de uitvoering van de contractuele relatie overeenkomstig de
bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (2016/679) en andere
toepasselijke nationale wetgeving inzake gegevensbescherming.
13.2 Het unieke identificatienummer dat wordt gebruikt om te identificeren, persoonsgegevens en
transactiegegevens kunnen worden doorgegeven aan de exploitant van het laadstation met als
doel de laadstations te activeren, mogelijke problemen met betrekking tot de laadservice op te
lossen en te factureren. Persoonlijke gegevens, contactgegevens en transactiegegevens
kunnen ook worden doorgegeven aan de partners van Berkman met het oog op de facturatie
en klantenservice.
13.3 Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Berkman is te vinden in de
privacyverklaring EV rijden van Berkman.
13.4 Berkman kan niet-persoonsgebonden gegevens die worden verzameld bij het aanbieden van
de Service gebruiken om I) de Service en haar andere producten en diensten te verbeteren, en
II) statistische informatie te delen met haar samenwerkingspartners.
14. Toepasselijk recht en jurisdictie
14.1 Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
14.2 Indien de Klant een rechtspersoon is en het eventuele geschil met Berkman is toe te rekenen
aan de uitoefening van het bedrijf of enige zakelijke activiteit van de rechtspersoon, kan
Berkman de rechtspersoon uitsluitend dagvaarden en door de rechtspersoon worden
gedagvaard voor de rechtbank te Rotterdam. Indien het een consument betreft, is deze
beperking niet van toepassing.
14.3 De Klant heeft de volgende aanvullende buitengerechtelijke mogelijkheden: Op
https://ec.europa.eu/consumers/odr/ heeft de Europese Commissie een Europees platform voor
onlinegeschillenbeslechting (OS-platform) opgezet. Consumenten kunnen het OS-platform
gebruiken voor de buitengerechtelijke beslechting van een geschil dat voortvloeit uit
onlineovereenkomsten die zijn gesloten met een in de EU geregistreerde onderneming.
14.4 Deze Algemene Voorwaarden sluiten geen van de dwingende rechten van de Klant in het land
van verblijf uit of beperken deze niet, waarvan wettelijk geen afstand kan worden gedaan. Indien
een bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig wordt bevonden, blijven de overige
bepalingen onaangetast en wordt de ongeldige bepaling vervangen door een geldige bepaling
die het resultaat en het doel van deze Algemene Voorwaarden het dichtst benadert.
14.5 Indien bepaalde delen van deze Algemene Voorwaarden niet relevant zijn voor gebruik van de
Service, heeft dit geen invloed op de geldigheid of afdwingbaarheid van enige andere bepaling
van de Algemene Voorwaarden of de Algemene Voorwaarden als geheel. De bepalingen van
de Algemene Voorwaarden die bedoeld zijn om na beëindiging van de registratie van kracht te
blijven, blijven na een dergelijke beëindiging geldig.