Privacy statement

Visual

Berkman Energie Service B.V. (verder: Berkman Energie Service) streeft ernaar dat de privacy van ieder die haar website bezoekt gerespecteerd wordt. Met verkregen persoonsgegevens zal dan ook zorgvuldig worden omgegaan.

Identiteit en contactgegevens Berkman Energie Service

Naam: Berkman Energie Service B.V.
Adres: Tuindersweg 34, 2991 LR te Barendrecht
Telefoonnummer: 0180-643643
E-mailadres: info@berkman.nl
Kamer van Koophandel nummer: 24126900
Privacy Officer: de heer M. Bakker (michel@berkman.nl)

Gebruik van persoonsgegevens en grondslagen

Indien u ervoor kiest om uw gegevens aan ons te verstrekken, zullen deze gegevens uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor de gegevens bestemd zijn. Als u zich bijvoorbeeld op onze nieuwsbrief abonneert, of mee wilt doen aan één van onze korting- of spaaracties, worden uw e-mailadres en andere contactgegevens door ons uitsluitend verzameld voor deze doeleinden, tenzij wij van uw toestemming hebben gekregen om uw gegevens te mogen gebruiken voor marketing- of andere doeleinden, dan wel er sprake is van een andere grondslag, zoals uitvoering van de overeenkomst of een wettelijke plicht.

Toestemming

Wanneer u geïnteresseerd bent in een product of dienst van Berkman Energie Service, vragen wij (onder andere) om uw naam, e-mailadres en uw telefoonnummer. Soms vragen wij u om andere persoonsgegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn.

Uitvoering van een overeenkomst

Wanneer wij met u een overeenkomst sluiten hebben wij voor de uitvoering van deze overeenkomst onder meer uw naam, adresgegevens, kenteken en geboortedatum nodig. Wanneer er een vergoeding betaald moet worden voor een product of dienst, dan worden uw gegevens ook gebruikt voor facturatie doeleinden.

Wettelijke plicht

Wanneer u ons e-mail of andere berichten stuurt worden deze opgenomen in ons e-mail archief en conform de wettelijke bewaarplicht opgeslagen. Berkman Energie Service houdt zich daarnaast aan de andere, relevante wettelijke bewaarplichten.

Gerechtvaardigd belang

Berkman Energie Service maakt gebruik van camerabewaking op haar tankstations. Deze camera’s zijn uitsluitend bedoeld voor beveiligingsdoeleinden en/of ‘doorrijders’ aan de pomp te kunnen traceren.

Hoe lang

Berkman Energie Service zal uw gegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor zover er een administratieve- en/of wettelijke bewaarplicht geldt zullen wij uw gegevens gedurende die termijn bewaren.

Delen

Berkman Energie Service verkoopt uw gegevens niet aan derden. Zij zal uw gegevens uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties en/of bedrijven die uw gegevens in onze opdracht verwerken, sluiten we een (sub-)verwerkersovereenkomst waarin eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens gewaarborgd wordt.

Berkman Energie service valt onder het overkoepelende Bedrijf Berkman. Hiertoe behoren meerdere bedrijven in verschillende branches die elkaar versterken door samen te werken. Om u als klant van Berkman alle vernieuwingen, acties, kortingen etc. op de hoogte te houden en extra voordeel te kunnen aanbieden delen wij uw contactgegevens met deze bedrijven. Maar enkel als dit daadwerkelijk voordeel biedt voor u als klant.

Inzien, aanpassen, verwijderen

U hebt het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens er van u in onze gegevensbestanden zijn opgeslagen en voor welk doel. Wanneer u meent dat die persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. U kunt ons bellen op telefoonnummer 0180-643643 of e-mailen naar info@berkman.nl.

Intrekken toestemming

Voor zover wij uw gegevens hebben verzameld op grond van door u verleende toestemming, heeft u het recht om de door u verleende toestemming in te trekken. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming voor het moment van intrekking.

Deze website kan links naar andere websites en diensten bevatten. Berkman Energie Service is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites of voor de privacybescherming op deze websites. Wij adviseren u altijd de privacy verklaring van de betreffende website te lezen.

Beveiliging

Berkman Energie Service neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende (beveiligings)maatregelen, zowel organisatorisch als technisch, om misbruik, verlies, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van en/of onbevoegde/ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn dan wel er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch contact op met nummer 0180-643643 of mail naar e-mailadres info@berkman.nl dan wel neemt u contact op met de Functionaris Gegevensbescherming. U hebt daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (Autoriteit Persoonsgegevens).

Wijziging privacy verklaring

Wij kunnen deze privacy verklaring wijzigen en/of aanvullen. Raadpleegt u deze privacy verklaring dan ook regelmatig, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Cookiebeleid/statistiek

Om de website zo goed mogelijk in te richten naar de wensen van de gebruikers en de dienstverlening te verbeteren, verzamelen en analyseren wij informatie die verbonden is aan het gebruik van deze website, zoals domeinnaam, het aantal hits, welke pagina’s zijn bezocht, vorige bezochte sites en de duur van een gebruikerssessie. Wij analyseren deze gegevens ten behoeve van trends en statistieken. Deze gegevens kunnen worden verzameld via cookies. De cookies bestaan uit een standaard internet technologie die geen personen identificeert en slechts computers herkent. U kunt uw computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd. De gebruikte cookies bevatten geen persoonlijke gegevens en worden alleen gebruikt om het u gemakkelijk te maken op de website van Berkman Energie Service [berkman.nl].